Search

8. Tôi đã đổi thiết bị, có thể đăng nhập bằng tài khoản có sẵn không?

Bạn có thể đăng nhập với tài khoản có sẵn bằng ID(Dạng email) và mật khẩu.
Tài khoản FNC x NEMOZ có thể kết nối tối đa với 2 thiết bị.
Với thiết bị đã kết nối trước đó, bạn có thể đổi thiết bị mỗi tháng 1 lần (tiêu chuẩn tính từ ngày 1 của tháng đó)