Search

9. เมื่อลงทะเบียนอัลบั้มแล้ว บุคคลอื่นสามารถลงทะเบียนอัลบั้มได้อีกหรือไม่?

เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ อัลบั้มที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนอีกครั้งในบัญชีอื่นได้ค่ะ
เมื่อมีคนอื่นลงทะเบียนอัลบั้มแล้ว จะมีข้อความตามด้านล่างนี้ ว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้